Over ons

Missie en visie huisartsenpraktijk

Onze missie

Alhoewel er in de afgelopen jaren veel is veranderd in de gezondheidszorg is de huisartsenzorg als belangrijkste basisvoorziening altijd overeind gebleven. De huisarts is en blijft de spil in de eerstelijns gezondheidszorg. Daarin staat de patiënt centraal. De zorg moet zoveel mogelijk laagdrempelig toegankelijk zijn. Dit kan telefonisch, via digitale mogelijkheden of via fysiek contact. Vanuit dit fundament is huisartsenpraktijk Koolhoven in 2009 gestart, in één van de nieuwere wijken van de Reeshof in Tilburg, wijk Koolhoven.

Waar staan wij voor?

Het team van huisartsenpraktijk Koolhoven staat voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg. Flexibiliteit en service naar de patiënt zijn hier een onderdeel van. Wij streven in alle contacten naar een open, eerlijke en toegankelijke onderlinge communicatie, die ook ruimte laat voor kritiek. De vertrouwensrelatie die de leden van het team vormen met de patiënt is hierbij een essentiële voorwaarde. Voor het creëren van zo’n vertrouwensrelatie is het van belang dat de patiënt door ons gehoord wordt op het moment dat er een beroep op ons wordt gedaan.

Wij hechten aan een persoonlijke benadering en nemen graag de tijd om naar de patiënt te luisteren. Door goed naar het verhaal van de patiënt te luisteren, te achterhalen wat exact de vraag van de patiënt aan ons is, kunnen wij, door de koppeling aan onze deskundigheid, de patiënt zo goed mogelijk helpen of waar nodig verwijzen naar een behandelaar waar ook wij vertrouwen in hebben. Inlevingsvermogen in de ander, oprechte interesse, gevoegd bij kennis, overleg en samenwerking, in een optimaal toegeruste praktijk moeten een kwalitatief zo hoog mogelijke persoonlijke en integrale huisartsenzorg leveren.  Als team werken we zo samen om de patiënt steeds beter van dienst te zijn; huisartsenpraktijk Koolhoven: “Daar staat ú centraal!”


Onze visie

Vanuit haar missie heeft de Huisartsenpraktijk Koolhoven als doelstelling zo optimaal mogelijk zorg te leveren aan haar patiënten. Door het belang van de patiënt steeds centraal te blijven stellen en deze persoonlijk, eerlijk en open te benaderen zal er een sterke binding tussen de patiënten en de huisartsenpraktijk ontstaan. Dit zijn de doelen die wij als Huisartsenpraktijk Koolhoven nastreven:


Organisatie
  • De praktijk streeft naar optimale service en bereikbaarheid. Daarvoor zijn wij elke werkdag van het jaar geopend. Daarnaast hanteert de praktijk ruime openingstijden met wekelijks een avondspreekuur tot 20.00 uur. De eerste zaterdag van de maand is er een ochtendspreekuur tussen 09.00 uur en 12.00 uur. Voor de tijden buiten de openingstijden hebben we een overeenkomst met de Centrale Huisartsenpost Midden Brabant voor het leveren van die zorg die niet tot de reguliere openingstijden kan wachten.
  • Patiënten kunnen telefonisch afspraken maken via de assistentes. Ook herhaalrecepten kunnen telefonisch via de assistente, via de receptenlijn besteld worden, als ook via de website en Mijngezondheid.net aangevraagd worden. We streven er naar patiënten op zo’n kort mogelijke termijn een afspraak te kunnen aanbieden. Spoedeisende zaken worden natuurlijk altijd zo snel mogelijk gezien.

Kwaliteit
  • Uitgangspunt van het medische handelen is de mens als geheel, het zogenaamde holistische mensbeeld, waar lichaam en geest als niet te scheiden geheel wordt gezien. Daarbij wordt zorg verleend op basis van klassieke en op wetenschappelijke bewijzen (evidence based) gebaseerde reguliere geneeskunde volgens landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen.
  • Onze gediplomeerde doktersassistentes geven in overleg met de patiënten waar mogelijk adviezen met betrekking tot zelfzorg. Is een afspraak bij de huisarts nodig, dan kunt u veelal de zelfde dag bij ons terecht. Indien er een voorkeur is voor een huisarts is het mogelijk om dit door te geven, waarbij het dan wel langer zou kunnen duren, voor u terecht kunt. De doktersassistentes worden voortdurend begeleid en bijgeschoold waarbij hoge kwaliteit wordt nagestreefd.
  • Wij leveren chronische zorg voor mensen met Diabetes Mellitus type 2, een cardiovasculair risico of een chronisch longlijden als astma en/of COPD, protocollair volgens regionale ketenzorgprogramma’s. Deze zorg wordt uitgevoerd door de hiervoor speciaal opgeleide praktijkondersteuner.
  • Voor ondersteuning bij psychische klachten en problemen kan men terecht bij de praktijkondersteuner GGZ. Deze coach/psycholoog is hiervoor opgeleid en onderhoud contacten met andere hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg en kan in samenspraak met de huisarts hier zo nodig naar doorverwijzen.
  • In de praktijk werken ook een verpleegkundig specialist en een physician assistant. Zij zijn opgeleid om, net als de huisarts, u voor vele voorkomende klachten te zien en te behandelen. Zij hebben hun eigen verantwoordelijkheid, maar kunnen natuurlijk altijd laagdrempelig met een huisarts overleggen.
  • De praktijk is geaccrediteerd volgens de normen van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Dit betekend dat de praktijk continu werkt aan naleving van protocollen en verbetering van kwaliteit. Jaarlijks vind er visitatie plaats en wordt gecontroleerd of alle afspraken, protocollen en werkwijzen worden nageleefd.
  • Alle huisartsen werkzaam binnen de praktijk zijn ingeschreven bij de HVRC (Huisartsen en Verpleeghuisartsen Registratie Commissie) waardoor er een vijfjaarlijkse beoordeling plaats vindt op de eisen die gesteld zijn om geregistreerd huisarts zijn.
  • Huisartsenpraktijk Koolhoven is een gecertificeerd opleidingsbedrijf. Regelmatig is er een huisarts in opleiding werkzaam. Daarnaast zijn we stageverlener voor doktersassistentes. Huisarts opleiders voldoen daardoor aan een aantal extra kwaliteitseisen.

Tot slot

Huisartsenpraktijk Koolhoven streeft continu naar een verbetering van kwaliteit en service. Daarvoor zoekt de praktijk naar mogelijkheden om haar dienstverlening uit te breiden. Dat kan via extra spreekuurtijden, het meer gaan gebruiken van de mogelijkheden van e-health en de samenwerking met overige zorgverleners binnen het nieuwe gezondheidscentrum waar de praktijk nu is gevestigd.

Altijd met als doel onze missie, gestand te doen: “Huisartsenpraktijk Koolhoven: Daar staat ú centraal!”

Als team van huisartsenpraktijk Koolhoven staan we voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief goede huisartsenzorg. Wij hechten daarbij aan een persoonlijke benadering en nemen graag de tijd om naar u te luisteren. Door uw verhaal en onze deskundigheid, kunnen we u zo goed mogelijk helpen en ,waar nodig, verwijzen naar een behandelaar waar ook wij vertrouwen in hebben.

© Huisartsenpraktijk Koolhoven 2022