Patiënteninformatie

Privacy

Algemeen
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en de behandeling financieel te kunnen afhandelen. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (zoals het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk Koolhoven is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor de volgende doeleinden verzameld:
– zorgverlening
– doelmatig beheer en beleid
– ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Koolhoven hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar vanaf de laatste behandeling, tenzij langer bewaren noodzakelijk is voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de zorgverlener.

Uw rechten als patiënt
U heeft de volgende rechten:
– Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
– Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (mits de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
– Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien nodig
– Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven
– Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier
– Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw huisarts via de u bekende wegen (telefonisch, mijngezondheid.net of in een gesprek op het spreekuur).

De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Huisartsenpraktijk Koolhoven hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een ander. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijk Koolhoven wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk SchakelPunt relevante medische gegevens uit met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Op deze manier dragen we bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Wanneer u een nieuwe huisarts kiest, draagt uw oude huisarts uw medische dossier over aan de nieuwe huisarts. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand nadat u uw oude huisarts gevraagd heeft het dossier over te dragen. De overdracht vindt in principe digitaal plaats via een beveiligde verbinding. Eventueel kan het dossier ook per aangetekende post verzonden worden. U kunt het originele dossier niet meekrijgen, wel heeft u recht op inzage in uw medische dossier en op een kopie van uw dossier.Als team van huisartsenpraktijk Koolhoven staan we voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief goede huisartsenzorg. Wij hechten daarbij aan een persoonlijke benadering en nemen graag de tijd om naar u te luisteren. Door uw verhaal en onze deskundigheid, kunnen we u zo goed mogelijk helpen en ,waar nodig, verwijzen naar een behandelaar waar ook wij vertrouwen in hebben.

© Huisartsenpraktijk Koolhoven 2022